แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กลุ่มขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

กลุ่มขับเคลื่อนศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน (ศลยก.)                   มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรด้านลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน งานวิชาการ การฝึกอบรม รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

  1.  ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ และพัฒนาคุณภาพงานวิชาการเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
  2.  ส่งเสริม สนับสนุนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน
  3.  ส่งเสริม สนับสนุนการให้บริการเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชน รวมทั้งกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และระเบียบวินัยให้กับนักเรียน นักศึกษา และเยาวชน
  4. ส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานร่วมกับภาคีเครือข่ายในการพัฒนางานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมเยาวชนในพื้นที่ส่วนภูมิภาค
  5.  สนับสนุนงานเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ รวมทั้งเป็นศูนย์เชื่อมโยงเครือข่ายวิทยุสื่อสารเสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการส่วนภูมิภาค
  6.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 บุคลากร

Top