แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา (กร.) มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษาสู่การปฏิบัติ และส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และพัฒนางานด้านกิจการนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน รวมทั้งดำเนินงานด้านการคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 1.  จัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาและเยาวชน
 2.  จัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
 3.  ส่งเสริม สนับสนุน และดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษาตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก
 4.  ส่งเสริม สนับสนุนการน้อมนำพระบรมราโชบายด้านการศึกษา พระราชปณิธานพระราชกระแสด้านการศึกษา และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่เกี่ยวกับการศึกษาสู่การปฏิบัติ
 5.  ส่งเสริม สนับสนุนการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและความปรองดอง สมานฉันท์
 6.  ส่งเสริม สนับสนุนและสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต
 7.  ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนากิจกรรมให้คำปรึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง เพื่อส่งเสริมความประพฤติที่เหมาะสม มีความรับผิดชอบต่อสังคมและความปลอดภัยแก่นักเรียนและนักศึกษา
 8.  กำหนดแนวทาง มาตรการ และสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์เสมารักษ์สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ
 9.  ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาและเยาวชน การคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
 10.  ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่หลายหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องที่ปฏิบัติงานด้านการคุ้มครองความประพฤติและคุ้มครองสิทธินักเรียนและนักศึกษา
 11.  ให้คำปรึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนานักเรียน นักศึกษาและเยาวชน การคุ้มครองความประพฤติและสิทธิของนักเรียนและนักศึกษา
 12.  ดำเนินการเกี่ยวกับศูนย์วิทยุสื่อสารเสมารักษ์กระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้ง การจัดระบบและบริหารจัดการให้เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงเครือข่ายการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
 13.  ดำเนินการในฐานะเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
 14.  ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากร

Top