แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ (กส.) มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกิจการลูกเสือ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการลูกเสือ และนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาผ่านกระบวนการลูกเสือ มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.ส่งเสริมและสนับสนุนงานของคณะลูกเสือแห่งชาติ รวมทั้งส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินการของสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ สำนักงานลูกเสือจังหวัด สถานศึกษา และหน่วยงานอื่น                       ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การจัดกิจกรรมลูกเสือเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

2. จัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักเรียนและนักศึกษาผ่านกระบวนการลูกเสือ

3. สนับสนุนและดำเนินการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือและลูกเสือ และสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร สื่อ คู่มือ ตำรา และเอกสารการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือ

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการลูกเสือ

6. ให้คำปรึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ

 

ฝายวิชาการ

         หัวหน้าฝ่ายวิชการ

ฝ่ายฝึกอบรม

       หัวหน้าฝ่ายฝึกอบรม

 

 

 

 

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม

Top