แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด (กย.) มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานกิจการยุวกาชาด ให้เป็นไปตามข้อบังคับสภากาชาดไทย และนโยบายของกระทรวง รวมทั้งส่งเสริมและพัฒนานักเรียนและนักศึกษาผ่านกระบวนการยุวกาชาด มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1.ส่งเสริมและสนับสนุนงานของสภากาชาดไทย รวมทั้งร่วมกับ
สำนักงานยุวกาชาดสภากาชาดไทย จัดทำระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาดในเรื่องที่เห็นสมควร เพื่อให้การดำเนินงานยุวกาชาดเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

2. จัดทำข้อเสนอหรือแนวทางการพัฒนาและส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนานักเรียนและนักศึกษา ผ่านกระบวนการยุวกาชาด

3. สนับสนุนและดำเนินการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด และสนับสนุนวิทยากรการฝึกอบรมให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

4. ส่งเสริม สนับสนุน ประสาน และพัฒนาองค์ความรู้ รูปแบบกิจกรรม กระบวนการเรียนรู้ หลักสูตร สื่อ คู่มือ ตำรา และเอกสารการเรียนการสอนเกี่ยวกับกิจกรรมยุวกาชาด

5. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาผู้เรียนผ่านกระบวนการยุวกาชาด

6. ให้คำปรึกษา นิเทศ ติดตามและประเมินผลการส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด

7. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 บุคลากรกลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด

ผอ.กลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด

งานวิชาการ

ฝ่ายฝึกอบรม

ฝ่ายส่งเสริมกิจกรรม

สนับสนุนกิจการ

Top