แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

กลุ่มอำนวยการ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

กลุ่มอำนวยการ

กลุ่มอำนวยการ (กอ.) มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับการส่งเสริม สนับสนุนการบริหารและจัดการองค์กร รวมทั้งพัฒนาองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูงตามหลักธรรมาภิบาล มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานช่วยอำนวยการและบริหารงานทั่วไป

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารการเงิน บัญชี พัสดุ และครุภัณฑ์

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาคารสถานที่ สิ่งแวดล้อมและยานพาหนะของสำนัก

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลของสำนัก

1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการและงบประมาณของสำนัก

1. จัดทำข้อมูล สถิติ สารสนเทศ ระบบเครือข่าย โสตทัศนูปกรณ์ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาระบบราชการในภาพรวมของสำนัก

1. ดำเนินการเกี่ยวกับงานพัฒนาและจัดประชุม สัมมนา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของบุคลากรในสำนัก

1. จัดทำรายงานประจำปีเกี่ยวกับงานลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจการนักเรียน

1. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

บุคลากรกลุ่มอำนวยการ

 

 

ฝ่ายบริหารงานบุคคล

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล

ฝ่ายช่วยอำนวยการ

หัวหน้าฝ่ายช่วยอำนวยการ

ฝ่ายงานงบประมาณและสารสนเทศ
Top