นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด “หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด “รุ่นที่ 423”

นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปิดโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด “หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 423” ย้ำปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม สร้างเครือข่ายให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดี
9 มีนาคม 2566 นายพิเชฐ โพธิ์ภักดี รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานพิธีเปิดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บังคับบัญชายุวกาชาด หลักสูตรผู้บริหารงานยุวกาชาด รุ่นที่ 423 จัดโดยกลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด ซึ่งจัดขึ้นเป็นกรณีพิเศษเพื่อให้ศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัด เข้ารับการฝึกอบรม ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน “ผิน แจ่มวิชาสอน”
นายพิเชฐ กล่าวว่าสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนกิจการยุวกาชาดเชิงพื้นที่ ซึ่งบทบาทหน้าที่ของศึกษาธิการจังหวัด และรองศึกษาธิการจังหวัด มีอำนาจหน้าที่ในบริหารงาน ยุวกาชาดในสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดที่รับผิดชอบ ตามข้อบังคับสภากาชาดไทย ฉบับที่ 82 พ.ศ.2562 หมวดที่ 9 จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานยุวกาชาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านคุณธรรม จริยธรรม การปลูกฝังคุณลักษณะของเด็กให้เป็นคนดี มีระเบียบวินัย การประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อยู่ร่วมในสังคมโลกที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาได้อย่างมีความสุข เป็นพลเมืองที่ดี และเป็นกำลังสำคัญให้กับการดำเนินงานของสภากาชาดไทยผ่านกระบวนการยุวกาชาด ได้อย่างเต็มภาคภูมิ
รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวต่อว่า ทุกท่านที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการยุวกาชาด และในฐานะผู้นำรวมถึงการเป็นเครือข่ายที่สำคัญในการสนับสนุนกิจการยุวกาชาด นำความรู้ ประสบการณ์ แนวคิด ทักษะการบริหารงานยุวกาชาด และวิธีปฏิบัติที่ถูกต้อง ไปถ่ายทอดให้กับสถานศึกษา ตลอดจนสร้างบุคลากรเครือข่ายยุวกาชาดในแต่ละพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง ส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมยุวกาชาดของสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้นต่อไป
“ตลอดระยะเวลาในการฝึกอบรม ๕ วัน นับเป็นโอกาสที่ดี ที่ทุกท่านสามารถเก็บเกี่ยวประสบการณ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สร้างเครือข่าย สร้างสัมพันธภาพอันดีต่อกัน ในการที่จะบูรณาการร่วมกันทำงานด้านยุวกาชาด ให้เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรมและเจริญก้าวหน้าต่อไป” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าว”
***************************