ประกาศสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง ผลการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน