ประกาศสำนักการสำนักการลูกเสือ ยุวกาซาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน