ประชาสัมพันธ์สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการลูกเสือ ด้านวิชา “บุกเบิก” รุ่นที่ 1