ประชุมโครงการจัดทำภารกิจโครงสร้าง และคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาขาดและกิจการนักเรียนระหว่างวันที่ 15 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล ขั้น ๒ อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ

15 กุมภาพันธ์อ2566

นายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาซาดและกิจการนักเรียน สป.เป็นประธานพิธีเปิดการ ประชุมโครงการจัดทำภารกิจโครงสร้าง และคำบรรยายลักษณะงาน (Job Description)ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาขาดและกิจการนักเรียนระหว่างวันที่ 15 – 7 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุมอภัย จันทวิมล ขั้น ๒ อาคารเสมารักษ์ กระทรวงศึกษาธิการ กทม.

โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และสมรรถนะในการวิเคราะห์ลักษณะงาน กระบวนงานตามอำนาจหน้าที่ และทิศทางระบบบริหารจัดการภายในองค์กร ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน
  2. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถในการจัดทำ คำบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ได้ตรงตามโครงสร้าง
  3. เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการวิเคราะห์กำลังคนที่มีอยู่ว่าพอเพียงกับปริมาณงานที่ปฏิบัติอยู่จริงหรือไม่ ณ ปัจจุบัน
  4. เพื่อให้บุคลากรสามารถวิเคราะห์อัตรากำลังเพื่อรองรับภารกิจงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และความต้องการกำลังคนในอนาคตได้

 

ซึ่งได้รับเกียรติบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ลักษณะงานและกระบวนงาน ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนด และการจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน ( Job Description) โดย

  1. นางสาวอุบลรัตน์ วงศ์สุนทร ตำแหน่งผู้เชี่ยวขาญเฉพาะด้านบริหารทรัพยากรบุคคล
  2. นางสาวลาวรรณ กาแก้ว นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานศึกษาธิการภาค 11
  3. นางสาวกัญญาภัค ตาลรัตน์ นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักอำนวยการ สป.