รับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) โดยเปิดรับผู้สูงอายุ รวมทั้งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป

รับสมัครอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) โดยเปิดรับผู้สูงอายุ รวมทั้งครูหรือบุคลากรทางการศึกษาที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป หรือคณะกรรมการสถานศึกษา หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) หรือผ่านการฝึกอบรมด้านอาสาสมัคร เป็นผู้ที่มีจิตอาสา เข้ามาช่วยงานด้านการศึกษา สอนอาชีพ พัฒนาทักษะวิชาชีพหรืออาชีพเสริมทุกจังหวัด เพื่อเตรียมความพร้อมก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญกับสถานการณ์ที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ และมีแนวโน้มจะกลายเป็นวิกฤตหนักของประเทศ ซึ่งจะส่งผลกระทบกับภาคการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย และเป็นการสร้างคุณค่า ความสุขให้กับผู้สูงวัย โดยส่งเสริมผู้สูงอายุกลุ่มที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/ทักษะชีวิตเป็นครูสอนอาชีพ และส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีงานทำและมีรายได้ รวมถึงสร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม ควบคู่ไปกับการพัฒนาเด็กที่อยู่ในวัยเรียนให้มีความพร้อมทั้งกายใจสติปัญญา พร้อมรองรับการพัฒนาตามช่วงวัยโดยมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้ ช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัย

อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมระหว่างสถานศึกษา ครู ผู้ปกครอง ชุมชน และทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ในการพัฒนาการศึกษา จึงประกาศการรับสมัครผู้สูงอายุที่สนใจและมีจิตอาสาเป็นอาสาสมัครกระทรวงศึกษาธิการ (อส.ศธ) ดังนี้

  1. คุณสมบัติของผู้สมัคร

1.1 เป็นผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์
1.2 เป็นผู้ที่สมัครใจ มีจิตอาสา เสียสละ และมีความพร้อมที่จะช่วยงานด้านการศึกษา ครูสอนอาชีพ และพัฒนาทักษะวิชาชีพ/อาชีพเสริม ในพื้นที่จังหวัด
1.3 เป็นครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เกษียณอายุราชการ/คณะกรรมการสถานศึกษา มีประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
1.4 เป็นพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) หรือเป็นผู้ผ่านการฝึกอบรมด้านอาสาสมัครจากหน่วยงานอื่น เช่น กศน. อพม. อสม. อปพร. กอ.รมน. ฯลฯ

  1. การรับสมัคร

โครงการมีกำหนดการเปิดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 16 มกราคม – 14 กุมภาพันธ์ 2566 โดยผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่เว็บไซด์ volunteers.moe.go.th หรือ www.moe.go.th และ   หัวข้อ “ข่าวประชาสัมพันธ์” และสามารถขอรับใบสมัครได้ที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดทุกจังหวัด ในเวลาราชการ

  1. การคัดเลือกบุคคล

จำนวนผู้สมัครมีเท่ากับจำนวนที่กำหนด ให้ถือว่าผู้สมัครได้รับการคัดเลือกทุกคน สำหรับในกรณีมีผู้สมัครเกินกว่าจำนวนที่กำหนด ให้อยู่ในดุลยพินิจของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดในการพิจารณาคัดเลือกผู้สูงอายุ/บุคคลที่สมัครและแสดงเจตนาเป็น อส.ศธ. (ช่วยงานด้านการศึกษา) ตามคุณสมบัติของผู้สมัคร โดยให้สำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด จัดทำข้อมูลของผู้สมัครทุกกลุ่ม ทุกรายที่สมัคร เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลในการสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม
ในระยะต่อไป

  1. กิจกรรมดำเนินงานโครงการ ดังนี้

4.1 กลุ่ม อส.ศธ (ช่วยงานด้านการศึกษา) ในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ๆ ละ 50 คน จำนวนทั้งสิ้น 3,850 คน จะต้องได้รับการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ถึงบทบาทหน้าที่ของ อส.ศธ. และแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบในการทำงานก่อนลงพื้นที่ โดยส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้และให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิภาพและความปลอดภัยให้กับเด็กที่อยู่ในวัยเรียนในพื้นที่ชุมชน โดยมีสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อน โดย อส.ศธ. กลุ่มนี้จะได้รับเกียรติบัตรและบัตรประจำตัว
4.2 เด็กที่อยู่ในวัยเรียนในพื้นที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 จังหวัด ๆ ละ 60 คนรวมทั้งสิ้น 4,620 คน ได้รับการส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพให้เกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพและมีความสุข และลดปัญหาภาวะถดถอยทางการเรียน (Learning Loss) จาก อส.ศธ. (ช่วยงานด้านการศึกษา) ด้วยกิจกรรมมุ่งเน้นการอ่านออกเขียนได้และกิจกรรมเสริมสร้างทักษะชีวิต
4.3 กลุ่ม อส.ศธ. คลังภูมิปัญญาผู้สูงอายุ จากสำนักงาน กศน. จำนวน 7,424 ตำบล ๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 37,120 คน ส่งเสริมผู้สูงอายุที่มีความรู้ และความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ/ทักษะชีวิตในการส่งเสริมการรู้หนังสือ สร้างอาชีพและเพิ่มรายได้จากฝึกอาชีพทั้งหลักสูตรระยะสั้น และระยะยาวให้กับเด็กในวัยเรียน และผู้สูงอายุในชุมชน
4.4 ส่งเสริมการมีงานทำและสร้างรายได้จากวิชาชีพชุมชน ผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์