แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ร้องเรียน/ร้องทุกข์/เสนอแนะ

โปรดกรอกรายละเอียดข้อมูล ดังนี้
ขอความร่วมมือให้ท่านกรอกข้อมูลที่เป็นความจริง และครบถ้วน เพื่อสะดวกต่อการดำเนินงาน และติดต่อกลับของเจ้าหน้าที่

** กรณีมีเอกสารเพิ่มเติม โปรดระบุว่า”ต้องการส่งเอกสารเพิ่มเติม”
และรอการติดต่อกลับจากทางเจ้าหน้าที่ผ่าน email ที่ท่านระบุมา

เลื่อนปุ่มเพื่อตรวจสอบ

โปรดตรวจสอบ email หลังแจ้งเรื่องร้องเรียน
Top