วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ดร.อำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียนให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมปฏิบัติการเพื่อจัดทำสื่อการจัดกิจกรรมยุวกาชาด ณ โรงแรมเดอะพาลาสโซ่ เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาวรวิพร ยันตพร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด เป็นผู้กล่าวรายงาน
การประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อผลิตสื่อในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมยุวกาชาดใช้ประกอบกิจกรรม และเป็นแนวทางการจัดกิจกรรมยุวกาชาด แก่เจ้าหน้าที่ ผู้บังคับบัญชายุวกาชาด บุคลากรด้านยุวกาชาดให้มีสื่อประกอบการจัดกิจกรรมอย่างเหมาะสม และแพร่หลายเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายมากยิ่งขึ้น และจัดทำคู่มือกิจกรรมพิเศษยุวกาชาด
การประชุมปฏิบัติการครั้งนี้มีผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุวกาชาด บุคลากรจากกรมอุทยานแห่งชาติ และสัตว์ป่า บุคลากรจากสำนักงานยุวกาชาดและอาสามัครกาชาด สภากาชาดไทย เจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบังคับการตำรวจจราจร ผู้อำนวยการสถานศึกษาและครูผู้สอนกิจกรรมยุวกาชาด เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ โดยมี ดร.คงศักดิ์ เจริญรักษ์ และนายวิรัตน์ ปองเปี่ยม เป็นที่ปรึกษาในการประชุม และมีการแบ่งกลุ่มในการจัดทำคู่มือกิจกรรมพิเศษยุวกาชาด 4 กลุ่มดังนี้ กิจกรรมพิเศษนักปฐมพยาบาล กิจกรรมพิเศษเคหพยาบาล กิจกรรมพิเศษยุวกาชาดจราจร กิจกรรมพิเศษนักอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นแนวทางให้ผู้บังคับบัญชายุวกาชาดนำไปใช้ในการจัดกิจกรรมยุวกาชาดในสถานศึกษาให้แก่สมาชิกยุวกาชาดต่อไป