วิทยากรแกนนำ พสน.รุ่น 1

วิทยากรแกนนำ พสน.รุ่น 1

กระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) จัดโครงการฝึกอบรมวิทยากรแกนนำพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ณ สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา โดยนายอำนาจ สายฉลาด ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน (สกก.สป.) เป็นประธานเปิด

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับการอบรมให้มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ เทคนิค และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาในฐานะวิทยากรมืออาชีพหรือวิทยากรแกนนำประจำจังหวัด 77 จังหวัดทั่วประเทศได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ สร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาที่ตอบโจทย์ต่อความสอดคล้องกับจุดเน้นเชิงนโยบายของ ศธ.ได้อย่างเป็นรูปธรรม

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้แบ่งออกเป็น 2 รุ่น รุ่นละ 80 คน รวม 160 คน ประกอบด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา (พสน.) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด 77 แห่ง ที่ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตร พสน.ศธ. ไม่น้อยกว่า 3 ปี และเคยได้รับรางวัลเสมาพิทักษ์ หรือรางวัลเชิดชูเกียรติ พสน.ศธ.

https://moe360.blog/2023/03/02/2366    ภาพ/ข้อมูล/จาก ศธ 360 องศา