แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

หน้าที่และอำนาจ

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

หน้าที่และอำนาจ

สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มีอำนาจหน้าที่ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2548 ข้อ 4 (4) ดังต่อไปนี้

1. ส่งเสริมสนับสนุนและประสานกิจการลูกเสือและยุวกาชาด ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยลูกเสือข้อบังคับสภากาชาดไทยและนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ

2. ส่งเสริม สนับสนุน ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย เพื่อการพัฒนานักเรียน นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการลูกเสือและยุวกาชาด

3. ส่งเสริมการป้องกัน แก้ไขและคุ้มครองความประพฤตินักเรียน นักศึกษา

4. ส่งเสริม สนับสนุนและประสานงานการดำเนินการเกี่ยวกับการคุ้มครองสิทธิของนักเรียน นักศึกษา

5. ปฏิบัติการร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

Top