โครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน (ศลยก.) จ.เชียงราย จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา มีความรู้ความเข้าใจทักษะและประสบการณ์เกี่ยวกับวิธีเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันและเป็นแกนนำถ่ายทอดความรู้ได้อย่างถูกต้องเหมาะสม โดยมีนายกวิน เสือสกุล ศึกษาธิการภาค 16 เป็นประธานเปิดโครงการ กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียน นักศึกษาและครูในเขตพื้นที่ จ.เชียงราย จำนวน 10 โรงเรียน รวม 100 คน ประกอบด้วยกิจกรรมฐานการเรียนรู้ 1.การปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย
2.การเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตด้านความปลอดภัยทางถนน
3.การเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตจากการใช้เงื่อนช่วยชีวิตจากที่สูง
4.การใช้เครื่องดับเพลิงและระงับอัคคีภัย
5.การช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางน้ำ
6.การเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019
7.ภัยจากสื่อออนไลน์และภัยทางสังคม
ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน จ.เชียงราย
cr. พี่อาม