โรงเรียนบ้านตุงลุง อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 3 ดำเนินกิจกรรมการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี