โรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ดำเนินโครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

โรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ดำเนินโครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และเดย์แคมป์ของลูกเสือ เนตนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาด ให้เป็นผู้มีระเบียบวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามัคคี มีความอดทน ตรงต่อเวลา เรียนรู้กฏระเบียบต่างๆ ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา ฝึกการเป็นผู้นำ-ผู้ตาม การทำงานร่วมกับผู้อื่น เรียนรู้การผจญภัย การเอาตัวรอด การช่วยเหลือตนเองและการทำงานเป็นกลุ่ม ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 578 คน ระหว่างวันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี
#โรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี
#ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน จังหวัดอุบลราชธานี