โรงเรียนแพรกษาวิเทศศึกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) ของนักเรียน ระดับอนุบาล 1 – 3