แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

ประกาศเชิญชวน/ประชาสัมพันธ์

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

ประชาสัมพันธ์สำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดำเนินการโครงการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ในการจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะทางการลูกเสือ ด้านวิชา “บุกเบิก”  รุ่นที่ 1
ขอเชิญชวนหมู่ยุวกาชาดจัดพิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด ประจำปี 2566
ประกาศสมัครเข้ารับการคัดเลือกรางวัลเชิดชูเกียรติ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  (รางวัลเสมาพิทักษ์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
เชิญชวนสมัครเข้าร่วมกิจกรรม งานวันคล้ายวันสถาปนายุวกาชาดไทย ประจำปี ๒๕๖๖ (101 ปี ยุวกาชาดไทย) ระหว่างวันที่ ๒๖ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ ณ สนามศุภชลาศัย ภายในบริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

จำนวนทั้งหมด7รายการ

Top