แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

บอร์ดผู้บริหาร

ทั้งบุคลากรการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

บอร์ดผู้บริหาร

ผู้บริหาร

ผู้บริหาร


นายอำนาจ สายฉลาด

ผู้อำนวยการสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจการนักเรียน

ช่องทางการติดต่อ : 08 1648 9869 , 06 3078 7634

นางภัทรวิภา จันทบูรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ

ช่องทางการติดต่อ : 08 1409 9923

นายนพดล เลี้ยงเจริญทรัพย์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการลูกเสือ

ช่องทางการติดต่อ : 06 5419 1497


นางสาวรวิพร ยันตพร

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนายุวกาชาด

ช่องทางการติดต่อ : 08 1422 1797


นายทองพูล จันทบูรณ์

ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมและพัฒนากิจการนักเรียนและนักศึกษา

ช่องทางการติดต่อ : 08 1498 8895


นางสร้อยทอง บุตตะ

ผู้อำนวยการกลุ่มขับเคลื่อนศูนย์ พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน

ช่องทางการติดต่อ : 09 0642 4196

Top