แสดงผล
ขนาดตัวอักษร
เลือกภาษา

Home Theme 4

ข่าวสารและกิจกรรม

NEWS & UPDATE
ดูทั้งหมด

บูรณาการและเสริมสร้าง

นักเรียน นักศึกษา

สู่ความเป็นพลเมืองดี

ข่าวประกาศ/ประชาสัมพันธ์ สกก.สป.

ประกาศเชิญชวน/ประชาสัมพันธ์

icon-procurement

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวประกาศ/คำสั่ง

icon-procurement
icon-procurement
icon-procurement
icon-procurement

รับสมัครงาน

icon-procurement
icon-procurement

คลังหนังสือออนไลน์ สกก

กิจกรรม ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน

โรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ดำเนินโครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม

โรงเรียนเดชอุดม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ดำเนินโครงการกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม และเดย์แคมป์ของลูกเสือ เนตนารี และยุวกาชาด ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยมีวัตถุ…

รายละเอียด

โครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจกรรมเยาวชน (ศลยก.) จ.เชียงราย จัดโครงการเสริมสร้างทักษะการเอาตัวรอดในภาวะวิกฤตและภัยธรรมชาติ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2566 โดยใช้กระบวนการลูกเสือ ยุวกาชาดและกิจ…

รายละเอียด

สือออนไลน์ ด้านลูกเสือ

สือออนไลน์ ด้านยุวกาชาด

Top